คำว่า ' เปิดไฟ ' ในภาษาเกาหลี คือ 불 켜요 ( พุล-คย่อ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
앉아요อัน-จา-โย นั่ง
서요ซอ-โย ยืน
닫아요ทา-ดา-โย ปิด
열어요ยอ-รอ-โย เปิด
불 꺼요พุล-ก้อ-โย ปิดไฟ

 

 

คำศัพท์น่ารู้