คำว่า ' 101(หนึ่งร้อยหนึ่ง) ' ในภาษาเกาหลี คือ 백일 ( แพ็ก-อิล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
이십일อี-ชิ-บิล 21(ยี่สิบเอ็ด)
삼십ซัม-ซิบ 30(สามสิบ)
사십ซา-ชิบ 40(สี่สิบ)
오십โอ-ชิบ 50(ห้าสิบ)
แพ็ก 100(หนึ่งร้อย)

 

 

คำศัพท์น่ารู้