คำว่า ' 1 ' ในภาษาเกาหลี คือ 하나/한 ( ฮา-นา/ฮัน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
ยอง 0
둘/두ทุล/ทู 2
셋/세เซ็ด/เซ 3
넷/네เน็ด/เน 4
다섯ทา-ซ็อด 5

 

 

คำศัพท์น่ารู้